LICENTIETRAINERS
kunnen hier inloggen

Gebruikersnaam:
Wachtwoord:
ORGANISATIE ADVIES


TEAMBUILDING EN INTERVISIEMETHODE


Wat is intervisie?
Intervisie als woord is tweeledig en betekent in letterlijke zin: onderlinge (tussen)
mening (kijk hebben op). Veel mensen (en dus ook beroepskrachten) hebben wel een
voorstelling van wat intervisie zou kunnen inhouden: elkaar helpen, uitwisselen van
ervaringen, en ‘spiegelen’ zijn daar voorbeelden van.

Kennelijk heeft intervisie te maken met hoe mensen samen naar iets kijken, een
visie over hebben. Het hoe, wat, waarom en waar vanuit beroepswerkers met elkaar
kunnen ‘inter viseren’ vraagt om een nadere begripsverheldering, zeker als het gaat
om een min of meer systematische aanpak van mogelijkheden in de praktijk van het
werk.

Intervisie en supervisie
‘Intervisie is supervisie zonder aparte supervisor’. Vanuit deze stelling wordt intervisie
gezien als een variant op supervisie, waarbij deelnemers aan intervisie getraind zijn
als supervisor en supervisant.

Wat bevat een training teambuilden & intervisie?
- leren omzetten van werkervaringen in leerervaringen,
- leren praktijksituaties en werkprincipes in harmonie met het persoonlijk
functioneren te brengen,
- leren, dankzij inzicht in handelingsalternatieven, beslissingen te nemen en op het
handelingseffect te refl ecteren.

Intervisie, kwaliteit en teambuilding
Ook de invalshoek ‘kwaliteit’ biedt een ingang naar intervisie. Intervisie kan hierbij
een hulpmiddel vormen, immers aan het begrip kwaliteit kunnen de volgende
aspecten onderscheiden worden:
veiligheid: minimaliseren van de kans op menselijke schade, rekening houdend met
wat aanvaardbaar is in de situatie,
doeltreffendheid: de mate van overeenstemming tussen doelen van zorg en
werkelijk verleende zorg,
doelmatigheid: met een minimaal gebruik van middelen worden diensten en tijd
doeltreffend bereikt,
competentie: de mate waarin zorg verleend wordt in overeenstemming met de
beschikbare wetenschappelijke kennis en verwachte vaardigheden,
aanvaardbaarheid: de tevredenheid waarmee de zorg door cliënten, de
gemeenschap en de zorg verleners wordt ervaren, rekening houdend met culturele,
sociale en ethische aspecten.

Bij de implementatie van passende intervisie methoden zal teambuilding meer
ontwikkelingsgericht gericht kunnen zijn, met andere woorden, niet primair
afhankelijk van problematiek, doch gericht op het structureel kwalitatief ontwikkelen
van het beroepshandelen.
Het management kan ondersteunen en voorwaarden scheppen tot het houden van
intervisie bijeenkomsten, zodat de ontwikkeling hierin gelijktijdig ‘top-down’ en
‘bottum-up’ kan plaatsvinden.
Op deze wijze kan een goede en evenwichtige samenwerking tot stand komen.