LICENTIETRAINERS
kunnen hier inloggen

Gebruikersnaam:
Wachtwoord:
DE RADAR METHODE REGEER®

Deze door Leo Regeer ontwikkelde praktijk theorie heeft als uitgangspunt dat een
ieder in principe slachtoffer én dader van agressief gedrag kan zijn in verschillende
situaties.
De methode is ontstaan vanuit onze jarenlange ervaring in onze trainingen en verder
wetenschappelijk onderbouwd. Deze methode kan eenvoudig worden geïntegreerd in
de praktijk van alle dag.

RADAR staat voor Registratie Agressie Diagnostiek Analyse Risico’s. Hiervoor zijn
op inductieve wijze assertiviteit - en agressie gebieden onderscheiden, die zijn
onderverdeeld in vier niveaus. Bij elk niveau hoort een cluster van bijbehorende
resultaten en interventies. De RADAR kan als uitgangspunt dienen bij het
beantwoorden van de vraag hoe je moet handelen bij agressie en geweld.

De doelstellingen die met de Radar methode kunnen worden bereikt zijn:
1. éénduidige communicatie en begrippenkader over agressie en geweld;
2. professioneel instrument voor risico inventarisatie ARBO artikel 3 (RIE);
3. gestandaardiseerde registratie van (agressief) gewelddadige incidenten;
4. preventie van agressie en geweld bewerkstelligen;
5. selecteren van het meest adequate handelen in ongewenste situaties;
6. professionele collegiale opvang na ernstige incidenten
7. bepalen van de behoefte aan deskundigheid voor beroepsbeoefenaren;
8. hulpmiddel voor educatie van alle betrokkenen.

 Artikel Kosten en baten veiligheidsbeleid.pdf


Klik hier om informatie aan te vragen.