Organisatie advies

“ Het grootste aantal (ernstige) incidenten wordt meestal veroorzaakt door dezelfde kleine groep betrokkenen…”

In het kader van bedrijfsveiligheid in een brede context.
Onderzoek naar Incidentie & Risico met De RADAR methode Regeer®: een methode om het proces van agressief gedrag in kaart te brengen en veiligheidsrisico’s te analyseren.
De RADAR methode Regeer® staat voor Registratie Agressie Diagnostiek Analyse Risico’s. Het instrument Risico Inventarisatie Evaluatie (RIE) met onze RADAR nulmeting.

Het onderzoek is gebaseerd op onze RADAR-methode. Dit is een theorie die als uitgangspunt heeft dat een ieder in principe slachtoffer én dader van agressief gedrag kan zijn op verschillende momenten in eenzelfde situatie.

De ontwikkelde vragenlijst is bijzonder geschikt als instrument bij het onderzoeken van de specifieke incidentie van agressie, geweld en seksuele intimidatie alsmede het inventariseren van risicofactoren in de context van de Arbowet artikel 3.

Doel hiervan is om meer inzicht te krijgen over de risicofactoren en hoe vaak (de incidentie van) agressie op de werkvloer voorkomt, zowel met cliënten als met medewerkers. Daarnaast streven we ernaar inzichten te krijgen in hoe u de opvang van collega’s ervaart na een dreiging en/of confrontatie met (verbale) agressie en/of fysiek geweld.

Het uiteindelijke doel is het creëren van een gezonde, leefbare en veilige werksfeer. Daarvoor is veel inzicht nodig.

U wilt in uw bedrijf een veiligheidsbeleid op maat. Met onze RADAR-methode kunnen wij u helpen om het proces van agressie en de meest adequate interventies in kaart brengen. Welke situaties kunnen tot agressie en geweld leiden? Welke rol speelt het gedrag van klanten of medewerkers? Op welke wijze verhogen bepaalde risico’s de kans op het ontstaan van agressief gedrag? U ontvangt een uitgebreide rapportage. Daarin beoordelen we de effectiviteit van bestaande oplossingen en dragen nieuwe alternatieven aan.

Wettelijke bepalingen m.b.t. agressie in de Arbowet (Arbeidsomstandigheden):

Voorvallen waarbij een werknemer psychisch en/of fysiek wordt lastiggevallen, bedreigd of aangevallen onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het verrichten van de arbeid, worden beschreven in artikel 3, vierde lid van de Arbowet.
Artikel 3, tweede lid bepaalt dat de werkgever ervoor moet zorgen dat de werknemer zoveel mogelijk wordt beschermd tegen alle vormen van intimidatie, agressie en geweld en de nadelige gevolgen daarvan. In het kader van deze Arbowet kunt u dit onderzoek beschouwen als een specifieke risico inventarisatie.

Second Opinion
Over Second Opinion en bedrijfsadvies.

U kunt Leo Regeer desgewenst inhuren als interim-manager. Hij kan bogen op vele jaren ervaring op dit terrein. Verder beschikken wij ook over professionals, die uw management team kunnen bijstaan in het verlenen van advies of het verstrekken van een second opinion.

Naast de professionele inventarisatie/voorlichting over het onderwerp wordt in goed overleg een interactieve werkwijze gehanteerd, waarbij men naar keuze wel of niet gebruik kan maken van een ondersteunende simulatie met acteurs.
Onze interactieve werkwijze garandeert een bredere en positieve kijk op zaken, bijvoorbeeld ook tijdens uw management overleg. De advisering wordt afgestemd op uw specifieke vraag. Dit kan één of meerdere dagdelen beslaan en kan diverse onderwerpen bevatten, bijvoorbeeld:

Opvang en nazorg na (ingrijpende) gebeurtenissen.
– Bedrijfsveiligheid/Arbobeleid.
– Risico inventarisatie en evaluatie (RIE).
– Registratie en onderzoek incidenten.

Verdere onderwerpen als:
– Interim management.
– Samenwerkingsproblemen.
– Zorgvernieuwing.
– Innovaties.
– (Europese) Samenwerking tussen zorg sectoren.
– Klantgericht ondernemen.
– Oplossingen wachtlijst problematiek.
– Management ontwikkelingen.